Kallelse Årsmöte

Fagerhults Framtid välkomnar alla medlemmar till Årsmötet söndag den 30 mars kl. 16.00 vid grillen i Järnvägsparken.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande 
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Fastställande av röstlängd för mötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen 
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag och motioner
 11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 13. Val av styrelse för 2022
 14. Övrigt
 15. Mötets avslutande

Välkommen alla medlemmar att delta på Årsmötet / Styrelsen i Fagerhults Framtid 2021