Leaderprojekt i Skånes Fagerhult

Just nu jobbar styrelsen i företaget med att skriva en ansökan till Jordbruksverket för att få bidrag till att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Planen är att utveckla stationshuset till ”kulturhuset Navet”. Stationshuset som köptes 2015 ska bli en central mötespunkt i byn, öppen för alla.

Vill du köpa en aktie i bolaget?

Betalning kan göras till bankgiro 340-6709 eller genom swish på nummer 123 640 63 67. Aktierna kostar 500: -/st. Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.

Hemsidan är uppdaterad!

Nu finns namnen på årets styrelse listad under ”Kontakta oss”.

Dessutom har aktivitetskalendern uppdaterats så långt det är bestämt. Ser ut att bli ett bra år för Skånes Fagerhult. Mycket nytt är på gång och många traditionsenliga event återkommer.

Glöm för allt i världen inte att betala medlemsavgiften nu när vi behöver alla medlemmar i byn. Påminn gärna era vänner och grannar om att bli medlemmar även 2018. Tack på förhand!

Föreningen Fagerhults framtid

Föreningen Fagerhults Framtid jobbar precis som namnet antyder för att stärka och lyfta fram Skånes Fagerhult och dess invånare. I detta arbete behövs alla som kan tänka sig bli medlemmar eller ställa upp att arbeta för föreningen, kanske i styrelsen eller delta i något av våra projekt och aktiviteter som anordnas i byn.

Föreningen bildades 2014 och sedan dess har det hänt en del. Vi anordnar kostnadsfria aktiviteter under året, Nationaldagsfirande och Spökrunda för att nämna ett par.
Vi hoppas att ni kan tänka er att stödja byns förening genom att bli medlem idag.
Familj 250:- // Vuxen 100:- // Ungdom 50:-
Årsavgiften betalas årligen till antingen BG 340- 6709 eller Swish 123 640 6367
Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.
Välkommen som medlem.

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 21/3 2018 kl. 19.00, Stationshuset
Vi bjuder på fika
Välkomna!

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd för mötet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag och motioner
11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2018
12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
13. Val av styrelse för 2018
13.1. Nuvarande styrelse som är valda till 2019
13.2. Nuvarande revisor, vald till 2019
13.3. 4-6 styrelseledamöter, 2 år
13.4. 1 styrelseledamot, 1 år (fyllnadsval)
13.5. 1 styrelsesuppleant, 2 år
13.6. 1 revisor, 2 år
13.7. 1 revisorssuppleant, 1 år
13.8. 1 av ordinarie styrelseledamöter till ordförande, 1 år
13.9. Två av ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare. 1 år
13.10. 1-3 ledamöter för valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år
14. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, och personer som betytt extra mycket för föreningen under året.
15. Dragning medlemslotteri
16. Mötets avslutande