Föreningen Fagerhults framtid

Föreningen Fagerhults Framtid jobbar precis som namnet antyder för att stärka och lyfta fram Skånes Fagerhult och dess invånare. I detta arbete behövs alla som kan tänka sig bli medlemmar eller ställa upp att arbeta för föreningen, kanske i styrelsen eller delta i något av våra projekt och aktiviteter som anordnas i byn.

Föreningen bildades 2014 och sedan dess har det hänt en del. Vi anordnar kostnadsfria aktiviteter under året, Nationaldagsfirande och Spökrunda för att nämna ett par.
Vi hoppas att ni kan tänka er att stödja byns förening genom att bli medlem idag.
Familj 250:- // Vuxen 100:- // Ungdom 50:-
Årsavgiften betalas årligen till antingen BG 340- 6709 eller Swish 123 640 6367
Uppge namn, adress och e-post för framtida utskick.
Välkommen som medlem.

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 21/3 2018 kl. 19.00, Stationshuset
Vi bjuder på fika
Välkomna!

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd för mötet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag och motioner
11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2018
12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
13. Val av styrelse för 2018
13.1. Nuvarande styrelse som är valda till 2019
13.2. Nuvarande revisor, vald till 2019
13.3. 4-6 styrelseledamöter, 2 år
13.4. 1 styrelseledamot, 1 år (fyllnadsval)
13.5. 1 styrelsesuppleant, 2 år
13.6. 1 revisor, 2 år
13.7. 1 revisorssuppleant, 1 år
13.8. 1 av ordinarie styrelseledamöter till ordförande, 1 år
13.9. Två av ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare. 1 år
13.10. 1-3 ledamöter för valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år
14. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, och personer som betytt extra mycket för föreningen under året.
15. Dragning medlemslotteri
16. Mötets avslutande

Vill du hjälpa till att hissa flaggorna i Skånes Fagerhult?

De senaste åren har medlemmar i Fagerhults Framtid hissat flaggorna i parken på nationaldagen. I dagsläget hissas inte flaggorna på kommunens flaggstänger i Skånes Fagerhult på röda dagar. Föreningen har haft samtal med kommunen kring detta och nu har föreningen fått möjlighet att hissa flaggorna under årets röda dagar.

Vi som är med i styrelsen tycker att det skulle vara trevligt om byns tre flaggor hissades på specifika flaggdagar så därför undrar vi vem eller vilka som kan tänka sig att ställa upp på att ordna så att flaggorna hissas? Är ni flera som vill hjälpas åt kan ett enkelt schema göras.

Vill du hjälpa till att hissa flaggorna? skicka ett mail till info@fagerhultsframtid.se eller skriv ett meddelande till oss på facebook.